Obra partikularrak

Zer nolako laguntzak jaso dezaket?

Obra partikularrak dira etxebizitzaren elementuen pribatiboen gain soilik eragina dutenak, hala nola: etxebizitza barne erreforma lanak, igeltserotza, eskaiola, barneko arotzeria, iturgintza, elektrizitate edota berogailu instalazioen berritzea, gas instalazioak, ikus-entzunezko instalazioak edota pintura. Kanpoko arotzeriaren ordezkapena.Lokalak etxebizitza bihurtzea. Arkitektura-oztopoak kentzeko helburua duten barne erreformak, adibidez, bainuontziaren ordez dutxa jartzea.

Zerga-onurak

Bizikidetzako unitate guztientzat, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun Departamentuak ezarritako mugekin,  Eusko Jaurlaritzak jarduketa babesgarritzat kalifikatzen duenean.

Finantzazio Kualifikatua

Mailegurako  eskubidea  izateko,  eskatzaileen  familiaren  diru-sarrera  haztatuek  ez  dute  33.000,00  eurotik gorakoak izan behar. (DH<33.000€) (Gehiago jakin)

Zuzeneko diru-laguntzak:

Titularrek, itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak lortu  ahal izango dituzte, betiere 21.000,00 eurotik gorako diru-sarrera haztatuak ez badituzte urtean (Gehiago jakin)

Aurkeztu beharreko agiriak:

 • Obrak egiteko udal baimena/eskaera.
 • Obren aurrekontua partiden arabera banakatuta, partida bakoitzaren neurketa eta prezio unitarioa adierazita, edo teknikariaren proiektua, Ordezkaritzak hala eskatzen badu (egingo den obra-motaren arabera).
 • Proiektua egin duen teknikariaren ordainsaria (hala badagokio).
 • Udal tasak.
 • Birgaitu beharreko etxebizitzaren argazkia.
 • Eskabidea ebazteko Lurralde Ordezkaritzak beharrezkotzat jotzen duen beste edozein agiri.
 • Duten familia bakarreko etxebizitzek, fatxada erabilera publikoko bide edo gune batera ematen dutenek, edo eraikin atxikiek, Eraikingintzako Ikuskapen Teknikoko Txostena aurkeztu beharko dute, eskumendun teknikariak egindakoa (arkitektoa/arkitekto teknikoa). EITa paperean eta XML artxiboan, eta PDF formatuan CD euskarrian, aurkeztu beharko da, eta dagokion Udaleko sarrera erregistroko.

Aurrekontu babesgarria aitortzea, zerga-onurak lortzeko, hala badagokio, ondorengo agiria hauek ere aurkeztu beharko dira:

 • NANaren fotokopia.
 • Higiezinaren jabetza egiaztatzeko agiria (eskrituraren fotokopia edo Jabetzaren Erregistroaren argibide-ohar soila).
 • Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordainagiriaren fotokopia, eraikinaren zenbaki finkoa jasoko duena.
 • Atzerritarren kasuan:
  • Iraupen luzeko bizileku-baimena (indarrean egon behar du).
  • Europako Erkidegoko Batasunekoen kasuan, atzerritarren identifikazio zenbakia jasotzen duena (NIE). Pasaportea ez da baliozkoa izango.

Mailegua edo/eta diru-laguntza.

Gorago aipatutakoez gain, honako agiri hauek ere aurkeztu beharko dituzu:

 • Erroldako udal ziurtagiria, birgaituko den etxebizitzan elkarrekin bizi diren pertsona guztiak adierazten dituena, edo bestela, obra amaiera egiaztatzen den egunetik hiru hilabeteko epean udal ziurtagiri hori aurkezteko konpromisoa.
 • Birgaitze jarduketen titularren diru-sarreren ziurtagiriak:
  • PFEZ aitortu beharra baduzu edo aitortu baduzu, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzu:
  • Etxebizitza-eskaera hau aurkezten denean mugaeguneratuta dagoen azken zergaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpen(ar)en fotokopia/k. Aitorpenak/ek Foru Ogasunean, Kutxan edo Banketxean aurkeztua izanaren zigilua eraman behar du/te.
  • Kotizazio gabeko prestaziorik jasoz gero, dagokion ziurtagiria.
 • PFEZ aitortu beharrik ez baldin baduzu (eta ez duzu egin),jarraian adierazten diren agiriak aurkeztu beharko dituzu:
  • Kasu guztietan,
   1. Foru Ogasunaren ziurtagiria, zergaldi horretan (eskaera hau aurkezten denean amaituta dagoen azken ekitaldian) PFEZ aitortu beharrik ez duzula egiaztatzen duena.
   2. Lan-bizitzaren ziurtagiria, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak egina. (901 502050 www.seg-social.es)
  • Besteren konturako langilea bazara: zergaldi horretan kontzeptu guztiak direla-eta jaso dituzun sarrera gordinak adierazten dituen agiria, enpresak edo enplegu-emaileak egina.
  • Pentsioduna bazara edo bestelako beka, prestazio edo sorospenik (gizarte ongizatekoak barne) jasotzen badituzu, dagokion egiaztagiria, ekitaldi horretakoa.